Zásady whistleblowingu

Oznamování porušení či hrozící porušení právních předpisů - whistleblowing

Zásady whistleblowingu

Cílem e-Finance Makléři, s.r.o.  ( dále jen EFM) je při výkonu své činnosti zajistit transparentní a etické prostředí, a proto má zájem na odhalování jakéhokoliv protiprávního či neetického jednání spočívajícího v porušování právních jakož i vnitřních předpisů ze strany jeho zaměstnanců, poradců či EFM  samotného.

Z tohoto důvodu zřizuje EFM  nezávislý komunikační kanál, umožňující oznamovateli ohlásit EFM  porušení právních předpisů či to, že k takovému porušení může dojít, a zaručující mu bezpečnost a řádné přezkoumání podaného oznámení, aniž by se oznamovatel musel obávat postihu za své oznámení.

Oznamovatelem může být kdokoliv. EFM  je povinen chránit a respektovat jak práva oznamovatelů, kteří oznamují podezření v dobré víře, tak i práva osob, proti nimž oznámení směřuje.

Zakazují se jakákoliv odplatná opatření, diskriminace či sankce proti oznamovateli, který využil systému whistleblowingu v dobré víře, a to i v případě, že se oznámení ukáže neodůvodněným.

Oznámení

Oznámení je možné učinit i anonymně. V případě, že oznamovatel uvede své kontaktní údaje, bude takovému oznamovateli po celou dobu zajištěno utajení jeho totožnosti, pokud nedá výslovný souhlas s jeho odtajněním.

Oznámení by se mělo dotýkat jednání EFM , tedy mělo by směřovat k činnosti EFM  či k činnosti osob, jež jednají jménem a na účet EFM  (orgány EFM , zaměstnanci, osoby provádějící pro EFM  zprostředkovatelskou činnost).

Oznámení by mělo obsahovat:

  • identifikaci osoby, které se podezření týká
  • vylíčení podstatných skutečností, kterých se oznámení týká
  • případně dokumenty či jejich označení, které se k oznámení vztahují

V případě, že oznámení neobsahuje dostatek informací, aby ho bylo možno prošetřit, vyzve EFM oznamovatele (je-li jeho totožnost známa) písemně na uvedenou adresu nebo e-mailovou adresu, aby své oznámení doplnil. Tímto způsobem však bude postupováno pouze v případě, že nebude ohroženo utajení totožnosti oznamovatele či nedojde k ohrožení ochrany jeho osobních údajů.

ĚFM nepřijímá tímto kanálem oznámení mající charakter stížnosti či reklamace. Postup podání stížnosti či reklamace je uveden v Reklamačním řádu EFM na webových stránkách.

EFM  tímto kanálem nepřijímá anonymní oznámení týkající se osobního života jeho zaměstnanců a zprostředkovatelů či jakékoliv anonymní oznámení nemající souvislost s činností EFM .

Taková oznámení jsou automaticky vymazána.

Oznámení je třeba podat prostřednictvím komunikačního kanálu, který zajišťuje jak ochranu oznamovatele, tak osoby, proti níž podezření směřuje.

Komunikační kanál

Písemně na adresu:

Whistleblowing
e-Finance Makléři, s.r.o. Bratislavská 52, 602 00 Brno

Elektronicky na adresu: info@e-finance.eu

Prošetření oznámení

EFM  je povinen oznámení přijmout a náležitě, objektivně a důvěrně je prošetřit.

EFM je povinen přijetí oznámení oznamovateli potvrdit, a to na jím udanou adresu, písemně či prostřednictvím e-mailové komunikace. Lhůta pro prošetření oznámení není stanovena.

O vyřízení oznámení je oznamovatel informován písemně na jím uvedenou adresu či emailovou adresu. V případě, že je oznámení posouzeno jako odůvodněné, je oznamovateli navíc sděleno, jaká opatření byla v dané věci přijata.

V případě podezření ze spáchání přestupku, správního deliktu či trestného činu, je EFM  povinen postoupit oznámení příslušným správním orgánům či orgánům činným v trestním řízení. V tomto případě EFM  podává podnět ke státním orgánům vlastní jménem, identitu oznamovatele sdělí pouze tehdy, pokud s tím oznamovatel projeví předem písemný souhlas.

 

                                                                                  Za společnost

 

V Brně 1.11.2019