Poučení subjektu GDPR

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

Společnost e-Finance Makléři s.r.o. se sídlem Bratislavská 234/52, 602 00 Brno,

IČO: 255 546 71

spisová značka C32971 vedená u Krajského soudu v Brně jako správce osobních údajů

(dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu

a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních

údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své klienty – fyzické osoby, a dále fyzické osoby

zastupující právnické osoby (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

· Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro zprostředkování pojistné smlouvy nebo

jiného finančního produktu (identifikační údaje, kontaktní údaje, další osobní údaje dle

konkrétního finančního produktu) předané Subjektem údajů nebo získané Správcem, budou

Správcem zpracovávány za účelem zprostředkování pojištění nebo jiného finančního

produktu a následné správy, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů

z předmětné smlouvy. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je

tedy plnění smlouvy se Subjektem údajů a současně také plnění zákonných povinností

Správce dle právních předpisů upravujících zprostředkování pojištění a jiných finančních

produktů, dále především zákonné povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele,

vedením účetnictví, správy daní, archivaci dokumentů. Titulem pro zpracování osobních

údajů zvláštní kategorie (zdravotní stav) je dobrovolný souhlas Subjektu údajů. To platí

i pro marketingové účely.

· Pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech Správce, jedná se

o zpracování za účelem vedení soudních sporů, správních či obdobných řízení případně

vymáhání pohledávek.

· Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace

smluvních stran, což je nezbytné pro zprostředkování pojištění nebo jiného finančního

produktu vč. její následné správy a uplatňování nároků z této smlouvy, což by bez

poskytnutí předmětných osobních údajů nebylo možné.

· Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány po dobu platnosti

zprostředkované smlouvy či její správy Správcem a po dobu běhu promlčecí lhůty na plnění

ze smlouvy (max. 10 let) od jejího ukončení či ode dne ukončení správy, dále po dobu

udělení souhlasu Subjektu údajů se zpracováním, pokud byl souhlas udělen, dále po dobu

existence právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (finanční správa, dozorový orgán,

archivační předpisy) či pro účely oprávněných zájmů Správce (soudní spor). Správce

zpracovává osobní údaje výhradně pro vymezené účely v souladu s existujícím právním

titulem pro zpracování.

· Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely zprostředkování pojištění nebo

jiného finančního produktu poskytnuty subjektům provozujícím na území ČR pojišťovací

nebo zajišťovací činnost, bankovní služby, stavební spoření, doplňkové penzijní spoření

a dalším finančním institucím ve smluvním vztahu se Správcem, podřízeným pojišťovacím

zprostředkovatelům Správce, oprávněným zaměstnancům Správce a dále osobám, které

Správci poskytují IT, právní, účetní a poradenské služby v zájmu zajištění řádného plnění

povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a smluvními závazky. Osobní

údaje dále mohou být rovněž poskytnuty dle zákona orgánům činným v trestním řízení,

soudům, ČNB, správci daně, finanční správě, exekutorům či insolvenčním správcům, ČKP

a jiným orgánům veřejné moci.

· Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému

rozhodování ani k profilování.

· Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země,

mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

· Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům,

jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti

zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat

stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tel: +420 234 665 111, posta@uoou.cz), Kanceláře ombudsmana ČAP má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

· Subjekt údajů má právo odvolat kdykoliv udělený souhlas se zpracováním svých

osobních údajů či výslovný souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů, aniž

je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

· Kontaktní údaje Správce pro zpracování osobních údajů jsou:

Radek Jakubec,  jednatel společnosti,, tel. č.  602 718 649, info@e-finance.eu

· Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro

plnění povinností ve smyslu Nařízení.

V Brně 31.5.2019